[vc_row full_width=”” parallax_image=”” visibility=”” css_animation=”” center_row=”” typography_style=”” column_spacing=”” tablet_fullwidth_cols=”” bg_style=”” parallax=”” parallax_mobile=”” parallax_style=”” parallax_direction=”” video_bg=”” video_bg_overlay=”” border_style=””][vc_column width=”1/1″ style=”” visibility=”” css_animation=”” typo_style=”” drop_shadow=”” bg_style=”” border_style=””][vc_single_image image=”51″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” rounded_image=”” img_size=”666 × 690″][vc_empty_space height=”32px”][vcex_heading tag=”h1″ text_align=”center” text=”Josep Manya­net: El nostre fundador”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax_image=”” visibility=”” css_animation=”” center_row=”” typography_style=”” column_spacing=”” tablet_fullwidth_cols=”” bg_style=”” parallax=”” parallax_mobile=”” parallax_style=”” parallax_direction=”” video_bg=”” video_bg_overlay=”” border_style=””][vc_column width=”1/2″ style=”” visibility=”” css_animation=”” typo_style=”” drop_shadow=”” bg_style=”” border_style=””][vc_column_text]
Josep Manya­net nas­qué a Tremp (Pallars Jussà, Cata­lu­nya) el dia 7 de gener de 1833, en la llar d’una famí­lia nom­brosa i cris­ti­ana. Va haver de tre­ba­llar per com­ple­tar els estu­dis secun­da­ris a l’Escola Pia de Bar­bas­tre i els ecle­si­às­tics als semi­na­ris dio­ce­sans de Lleida i d’Urgell. Fou orde­nat sacer­dot el 9 d’abril de 1859. Des­prés de dotze anys d’intens tre­ball a la diò­cesi d’Urgell al ser­vei del bisbe, es va sen­tir cri­dat per Déu a fer-se reli­giós i fun­dar dues con­gre­ga­ci­ons reli­gi­o­ses.

Amb l’apro­va­ció del bisbe, el 1864, fundà els Fills de la Sagrada Famí­lia Jesús, Maria i Josep, i el 1874, les Mis­si­o­ne­res Filles de la Sagrada Famí­lia de Nat­za­ret, amb la mis­sió d’imi­tar, hono­rar i pro­pa­gar el culte a la Sagrada Famí­lia de Nat­za­ret i pro­cu­rar la for­ma­ció cris­ti­ana de les famí­lies, prin­ci­pal­ment mit­jan­çant l’edu­ca­ció i ins­truc­ció catò­lica a nens i joves i el minis­teri sacer­do­tal.

Al llarg de quasi qua­ranta anys va pro­moure la for­ma­ció i expan­sió d’ins­ti­tuts, obrint esco­les, col·legis, tallers i d’altres cen­tres d’apos­to­lat en diver­ses pobla­ci­ons d’Espa­nya. Avui, aquests ins­ti­tuts són pre­sents a paï­sos d’Europa, les dues Amè­ri­ques i Àfrica.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ style=”” visibility=”” css_animation=”” typo_style=”” drop_shadow=”” bg_style=”” border_style=””][vc_column_text]Especialment cridat per Déu per presentar al món l’exemple de la Sagrada Família de Natzaret, va escriure diverses obres i opuscles a fi de propagar la devoció a la Família de Jesús, Maria i Josep; fundà la revista La Sagrada Familia i promogué l’erecció del temple expiatori de la Sagrada Família de Barcelona, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, destinat a perpetuar les virtuts i exemples de la Família de Natzaret i a ser la llar de les famílies de tot el món.

El 17 de desembre de 1901 morí a l’escola de Sant Andreu de Palomar, on descansen les seves despulles.

La fama de santedat que el distingí en vida, es va difondre a molts llocs. Per això, introduïda la Causa de Canonització el 1956, reconeguda l’heroïcitat de les seves virtuts el 1982 i aprovat un miracle gràcies a la seva intercessió, fou declarat Beat pel papa Joan Pau II el 1984 i vint any s després, el 16 de maig de 2004 fou canonitzat pel mateix Papa.

La seva gran aspiració era que «totes les famílies imitessin i beneïssin la Sagrada Família de Natzaret»; per això, maldà per fer un Natzaret a cada llar, una «Santa Família» de cada família.

La canonització de Josep Manyanet ratificà no solament la santedat, sinó també l’actualitat del seu missatge natzarè familiar. És, tanmateix, el profeta de la família, el protector de les nostres famílies.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]